Yarışma Kayıt Formu

ELSA İzmir Prof. Dr. Serkan Odaman II. Makale Yarışması Kayıt Formu

Yarışmacı Bilgileri

Geri Dönüşlerinizi Önemsiyoruz!

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

ELSA İzmir veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinden önce, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metnini ilgili kişilerin bilgisine sunmaktadır.

Avrupa Genç Hukukçular Derneği İzmir Şubesi (bundan sonra ELSA İzmir) gizlilik hakkınıza tam olarak saygı gösterir ve bu gizlilik politikasında toplanmaz, işlemez veya yayınlamaz. En yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarında sağladığınız kişisel bilgiler, kesinlikle geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak.

Kişisel Veri nedir?
KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade eder.

İşlediğimiz Kişisel Verilerinize aşağıdaki örnekler verilebilir:
Bize Sağladığınız Kişisel Veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres ve form üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Verilerinizdir.

ELSA İzmir, yalnızca yarışmanın amacını gerçekleştirmek için gerekli olan verileri toplar, bu veriler yukarıda yer alan başvuru formunda görülebilir.

Kişisel Verilerinizin İşleme Süremiz nedir?
Veriler, yarışma yönetimi için gerekli olduğu sürece tutulacaktır. Ancak, bu süre, verilerin toplanmasından itibaren bir yıldan uzun olmamaktadır.

Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK’dan doğan Haklarınız:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi secgen.izmir@tr.elsa.org e-posta adresine iletebilirsiniz.